پارچه: خالق آجرها

پارچه: خالق آجرها

پارچه: خالق آجرها
تفکر خارج از چهارچوب: موضوع نساجي مانند يک خط قرمز نه تنها در کل طراحي داخلي ساختمان مرکزي جديد Verband der Norddeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie بلکه در بيرون و نماي ساختمان هم قابل مشاهده است. مانند آجرهايي که لباسي به سايز آنها دوخته شده و سطح را پوشانده، يک ترکيب پيچيده از معماران گروه behet bondzio lin از مونستر در غرب آلمان.
شرکت PONGS در کنار ديگر شرکت هاي تامين کننده متريال هاي ساختماني در اين پروژه، سهمي در ساخت مبلمان با دو عنصر پارچه اي براي يک طراحي داخلي نوآورانه داشت.
در بخش اول، پارچه هاي درخشان در سقف توزيع يکنواخت نور را ايجاد مي کنند و نقش القاي حس و ظاهر مدرن را دارند. اين سقف و نورپردازي آن به بهبود جلسات و شرايط کاري کمک مي کند و همچنين فضاي اتاق را آکوستيک مي کنند.
در بخش دوم، يک ديوار پوشانده شده با پارچه هاي PONGS در اتاق استراحت براي کيفيت استراحت بهتر و فضاي قابل توجه بهتر وجود دارد.
 
نقش مهراز، همکار رسمي PONGS آلمان در ايران
 

مرجع :