همکاری نقش مهراز و دفتر طراحی جناب در مجتمع تجاری اطلس مال