همکاری نقش مهراز و دفتر طراحی جناب در مجتمع تجاری اطلس مال

همکاری نقش مهراز و دفتر طراحی جناب در مجتمع تجاری اطلس مال

اجرای نمونهسقف کشسان مجتمع تجاری اطلس مال در همکاری صورت گرفته مابین شرکت نقش مهراز و دفتر طراحی جناب.
سقف کشسان منتخب در این پروژه از نوع چاپی بوده و طرح آن توسط استودیو بیژن جناب طراحی شده است.

مرجع خبر: