فضاهای عمومی

فضاهای عمومی

ارتقای کیفیت محیط در عرصه ها و فضاهای عمومی نظیر پارک ها، میادین، مجتمع های تفریحی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و درمانی به منظور بالا بردن قابلیت حضور پذیری شهروندان به عنوان موضوعی ویژه در دستور کار شرکت فنی و مهندسی نقش مهراز قرار دارد. این مجموعه جهت بهبود کیفیت محیط با طراحی آگاهانه، شناخت، تحلیل و ارائه شاخص های فرمی و عملکردی و توجه به عناصر اکولوژیک هویت مند به تقویت حضور پذیری افراد پرداخته و موجبات بهبود شرایط روحی و روانی استفاده کنندگان از فضاهای عمومی را فراهم نموده است. در این زمینه دستاوردهای نقش مهراز به نمایش گذاشته میشود.

پروژه ها