Thermo Ash

این محصول از اجرای فرآیند تیمار حرارتی بر روی چوب درختان زبان گنجشک یا ون (به انگلیسی: Ash) تهیه میگردد.چوب درخت زبان گنجشک سخت تر ، چگال تر و دارای قابلیت خش پذیری کمتری نسبت به چوب کاج میباشد.

پروژه ها