بیمارستان کسری

اجرای سقف کشسان براق  رستوران بیمارستان کسری  در سال 1393 توسط شرکت نقش مهراز واقع در خیابان الوند شهر تهران