بنیاد نوآوری و شکوفایی

تولید و نصب سقف کششی پروژه بنیاد نوآوری و شکوفایی ( بنیاد نخبگان ریاست جمهوری ) واقع در تهران، جنب پل کردستان در سال 1394 توسط تیم تولید و نصب سقف کشسان  شرکت نقش مهراز نماینده رسمی  PONGS آلمان در ایران انجام شد.