مجتمع تجاری صبا ( شهر فرش2)

اجرای سقف کششی پروژه مجتمع تجاری صبا ( شهر فرش2 ) واقع در میدان حر شهر تهران در سال 1394