دفتر تجاری مدمان

اجرای سقف کشسان چاپی و نیمه شفاف در پروژه دفتر تجاری برند مدمان ( برفاب) واقع در مجتمع تجاری الماس بلورین خیابان صابونیان در سال 1395 توسط شرکت نقش مهراز.